Advokátní úschova

Proč zvolit advokátní úschovu?

Advokátní úschovu peněz doporučujeme našim klientům využívat jednak v situaci, kdy potřebují ochránit své peníze aniž jsou účastníky nějakého smluvního vztahu - Advokátní úschova peněz Advokát - Klient, a jednak v případech, kdy splnění jejich peněžitého závazku je vázáno na splnění povinnosti jejich smluvního partnera, nebo naopak, (např. úschova finančních prostředků určených na úhradu kupní ceny za převáděné byty, nemovitosti, movité věci, zboží, na úhradu daně darovací a z převodu nemovitostí) - Advokátní úschova peněz Advokát - Klient - třetí osoby.

Advokát - Klient

Podstatou advokátní úschovy peněz Advokát - Klient je výlučně vztah mezi Advokátem a Klientem. Smlouva o advokátní úschově peněz je tak uzavírána v písemné formě pouze mezi Advokátem a Klientem, tedy bez účasti třetí osoby.

Klient tedy Advokátovi svěřuje do úschovy své peníze na sjednanou dobu a po uplynutí sjednané doby, nebo i dříve, Advokát vydává peníze z úschovy zpět výlučně Klientovi.

Advokát - Klient - třetí osoby

Podstatou advokátní úschovy peněz Advokát - Klient - třetí osoby je vztah mezi Advokátem, Klientem a třetími osobami. Smlouva o advokátní úschově peněz je tak uzavírána v písemné formě mezi Advokátem, Klientem a třetí osobou nebo více osobami.

V případě této advokátní úschovy peněz buď Klient nebo třetí osoba svěřuje Advokátovi do úschovy své peníze a to na základě jiného smluvního vztahu vzniklého mezi Klientem a třetími osobami. Výdej advokátní úschovy peněz je pak vázán buď na vznik určité události nebo na nějaký konkrétní úkon kteréhokoliv z účastníků Smlouvy o advokátní úschově nebo i jiné osoby. Advokát je vázán Smlouvou o advokátní úschově a je tedy povinen se svěřenými finančními prostředky do úschovy naložit podle podmínek sjednaných ve Smlouvě o advokátní úschově. Advokát pak vydává peníze z úschovy výlučně osobě určené ve Smlouvě o advokátní úschově.

office@akcavarova.cz777 073 527
ČAK EČ: 14545
Datová schránka: qwwmjtv